Η κατεύθυνση της Ηλεκτρονικής στοχεύει στην ειδίκευση των φοιτητών

  • στο σχεδιασμό και κατασκευή αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων,
  • στη μικροηλεκτρονική,
  • στις ηλεκτρονικές μετρήσεις και
  • στα συστήματα αυτόματου έλεγχου

Πληροφορίες ανά εξάμηνο και διδασκόμενο μάθημα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιλέγεται ένα (1) από τα μαθήματα επιλογής