Το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) εφαρμόζεται από το πανεπιστημιακό έτος 2018-2019.
Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής δύο κατευθύνσεις:

α.Ηλεκτρονική  και

β. Τηλεπικοινωνίες

 

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας στο ΠΜΣ είναι η ελληνική ή, εφόσον υπάρχει αλλοδαπός επισκέπτης καθηγητής, στην αγγλική. Σημειώσεις και βιβλιογραφία μπορούν να δίνονται στην αγγλική γλώσσα.

Επιλογή κατεύθυνσης

Μετά το τέλος του Α’ εξαμήνου ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει την κατεύθυνση/ειδίκευση που θα ακολουθήσει. Η προτεραιότητα επιλογής προκύπτει από την σειρά κατάταξης με βάση την επίδοση των φοιτητών/τριών στα μαθήματα του Α’ εξαμήνου.

Διάρθρωση προγράμματος σπουδών

To Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

  • Το Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει βασικά μαθήματα που είναι κοινά για τις δύο κατευθύνσεις.
  • Τα υπόλοιπα τρία εξάμηνα περιλαμβάνουν εκτός από τα κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα υποχρεωτικά κατεύθυνσης και επιλογής καθώς και διπλωματική εργασία.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία με υποχρεωτική παρακολούθηση. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε 13 εβδομάδες και με ώρες/εβδομάδα όπως ορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα μαθημάτων συμπληρώνεται κάθε χρόνο με ένα πρόγραμμα διαλέξεων εξωτερικών ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις  τεχνολογίας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται 120 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) / ECTS. Η κατανομή κατά κατηγορία μαθημάτων είναι η εξής

 Κατηγορία μαθήματος Πλήθος ECTS
 Υποχρεωτικά κορμού 6 42
 Υποχρεωτικά κατεύθυνσης 5 42
 Επιλογής 1 6
 Διπλωματική Εργασία 1 30

 

Αναλυτικά τα μαθήματα που προσφέρονται είναι τα εξής

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ECTS: 42)

Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (ECTS: 42)

Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών

Μαθήματα επιλογής (ECTS: 6)

Επιλέγεται ένα (1) μάθημα

Διπλωματική Εργασία (ECTS: 30)

Η διπλωματική εργασία είναι ενιαίο μάθημα 30 μονάδων (ECTS), χωρισμένο σε δύο εξαμηνιαία μέρη, και βαθμολογείται με ένα (ενιαίο) βαθμό είτε στο χειμερινό, είτε στο εαρινό εξάμηνο, για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων.
Η διπλωματική εργασία βαθμολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή μετά από δημόσια παρουσίαση σύμφωνα με το νόμο και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΜΣ.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, (ΜΔΕ), μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Εφόσον το κείμενο της ΜΔΕ συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο εκτενής περίληψη στα Ελληνικά που να περιγράφει τη μεθοδολογία και τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας.

Υποχρεωτική παρακολούθηση διαλέξεων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση δέκα (10) διαλέξεων με το εξής περιεχόμενο: Θέματα διαχείρισης τεχνικών έργων, προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, ερευνητικές εργασίες σε επιλεγμένα συνέδρια, γενικά θέματα (βιβλιογραφική αναζήτηση, συγγραφή αναφορών κλπ).

Παρακολούθηση μαθημάτων

  • Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης σε αίθουσες και εργαστήρια που παρέχονται από το Τμήμα Φυσικής. Ο διευθυντής του ΠΜΣ είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας και άσκησης.
  • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις εάν δεν έχει συμμετάσχει τουλάχιστον στο 80% των μαθημάτων/διαλέξεων.

Εξέταση – Βαθμολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών σε κάθε μάθημα γίνεται με ευθύνη του διδάσκοντα ή των διδασκόντων και περιλαμβάνει

  • γραπτές
  • ή προφορικές
  • ή εργαστηριακές εξετάσεις
  • ή εκπόνηση εργασιών
  • ή συνδυασμό των παραπάνω.

Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 0 έως 10 και ο προβιβάσιμος βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6. Αν ό φοιτητής αποτύχει σε κάποιο μάθημα, υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα από την αρχή (με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις).

Τελικός Βαθμός

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και  υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων (120) που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

 Έναρξη ισχύος

Το τροποποιημένο νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) εφαρμόζεται από το Α’ εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2018-2019.·

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2017-18, οι οποίοι λόγω αναστολής σπουδών κατά το πανεπιστημιακό έτος 2017-2018 δεν παρακολούθησαν και δεν εξετάστηκαν σε κανένα μάθημα του παλαιού προγράμματος σπουδών, εντάσσονται αυτόματα στο νέο πρόγραμμα σπουδών.