Απορρόφηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας – ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Oι διπλωματούχοι του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) καλύπτουν ανάγκες στην ηλεκτρονική βιομηχανία, τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική. Επιπλέον, στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση εργοδηγών και τεχνικών στην Ηλεκτρονική, την Τηλεπληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το δίπλωμα του Ηλεκτρονικού Φυσικού – Ραδιοηλεκτρολόγου  δεν έπαιξε ποτέ τον ρόλο ενός επιπλέον «χαρτιού» που απλά εμπλούτιζε το βιογραφικό σημείωμα του απόφοιτου. Αντίθετα ήταν η ίδια η ειδίκευση που έδινε και εξακολουθεί να δίνει εργασία.

Σημειώνεται ότι το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) που χορηγεί το ΠΜΣ είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α.

Τα αποτελέσματα της έρευνας για την απασχόληση δείχνουν ότι οι απόφοιτοι Ηλεκτρονικοί Φυσικοί (Ραδιοηλεκτρολόγοι) βρίσκουν εργασία με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς ακόμη και σήμερα που επικρατούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια ένας αξιοσημείωτος αριθμός αποφοίτων συνεχίζει για εργασία ή διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό με πλήρη αναγνώριση των γνώσεων που απέκτησε στο ΠΜΣ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές από τις αλλαγές του προγράμματος σπουδών είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας των συμβουλευτικών παρατηρήσεων που έγιναν από τους απόφοιτους ραδιοηλεκτρολόγους.

 

Έρευνες 1997, 2003

Δύο φορές στη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας τεκμηριώθηκε με σχετική έρευνα η επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων και καταγράφηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης με στόχο τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος να παράγει επιστημονικά στελέχη ικανά να ανταποκριθούν επιτυχώς σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς.

Οι έρευνες αυτές εστιάζουν επίσης στην καταγραφή της άποψης των αποφοίτων για το ΠΜΣ βασιζόμενοι και στην εμπειρία τους αφού αποφοίτησαν και εργάζονται σε σχετικές με τις σπουδές τους θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα

  1. Το 1997, υπό την αιγίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίαςκαι στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ για την αναδιάρθρωση και ενίσχυση του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) ολοκληρώθηκε έρευνα (PDF 177KB) που κάλυπτε όλο το φάσμα των αποφοίτων από το 1966 μέχρι και εκείνη τη χρονιά.
  2. Το 2003, στο πλαίσιο του έργου «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ.» που ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. – ΙΙ (Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.3, Κατηγ. Πράξ. 2.2.3α) διενεργήθηκε νέα έρευνα (PDF 990KB)

Στο τρέχον έτος πρόκειται να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία των ερευνών με δεδομένα από τους απόφοιτους της τελευταίας δεκαπενταετίας (μερικά από τα αποτελέσματα αναφέρονται στη συνέχεια).

Τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα για το ΠΜΣ μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

  • Σχεδόν οι 3 στους 4 ραδιοηλεκτρολόγους δήλωσαν πως, ανεξαρτήτως τομέα απασχόλησης, εργάστηκαν με την ιδιότητα του Ραδιοηλεκτρολόγου ενώ αντίστοιχα το 76% του συνολικού χρόνου επαγγελματικής απασχόλησης όλων των αποφοίτων δαπανήθηκε για εργασία με την ιδιότητα επίσης του Ραδιοηλεκτρολόγου (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Εργασία με την ιδιότητα του Ραδιοηλεκτρολόγου ή μη (α) επί του συνόλου των τομέων απασχόλησης και (β) σαν ποσοστό επί του συνολικού χρόνου απασχόλησης.

  • Στο ερώτημα ‘Πόσο συνολικά χρονικό διάστημα παραμείνατε άνεργος από τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος έως σήμερα’ το 68% απάντησε πως ήταν μηδενικό ενώ το 18% ότι ήταν μικρότερο ή ίσο του ενός έτους. Τα ποσοστά που δήλωσαν διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών ή δεν απάντησαν στο ερώτημα, ήταν 3% και 5% αντίστοιχα (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2. Συνολικός χρόνος ανεργίας από την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος έως σήμερα

  • Το 52% των αποφοίτων δήλωσε πως είχαν υψηλότερες αποδοχές απασχολούμενοι ως Ραδιοηλεκτρολόγοι παρά ως ετεροαπασχολούμενοι.
  • Το 30% των αποφοίτων δήλωσε ότι τα εφόδια που τους παρέχει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι πολλά και το 55% τα θεωρεί αρκετά.
  • Το 93% των αποφοίτων δήλωσε πως θεωρεί χρήσιμη ή και αναγκαία την ύπαρξη ενός μεταπτυχιακού προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης/επικαιροποίησης γνώσεων ενώ το (53%) δήλωσε επιθυμία να το παρακολουθήσει.

 

Σήμερα

To ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) βρίσκεται στην αρχική φάση μιας νέας έρευνας επιδιώκοντας να έχει μια ενημερωμένη εικόνα για τους αποφοίτους του καλύπτοντας αποκλειστικά το χρονικό κενό της τελευταίας δεκαπενταετίας.

Κάποια ενδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων κατά την περίοδο 2002-2017 δίνονται στη συνέχεια.

Στοιχεία δείγματος
Απόφοιτοι 2002 – 2017  224
Ενημερωμένο στατιστικό δείγμα  162 (72%)

 

Επαγγελματική απασχόληση

Περίοδος 2002-2017

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3 η κατηγοριοποίηση των αποφοίτων γίνεται ως εξής:

Α. Υποψήφιοι διδάκτορες:

Περιλαμβάνονται συνολικά 26 οι οποίοι εκπονούν διδακτορική δατριβή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δεν εργάζονται σε καθημερινή βάση. Οι υπόλοιποι 10 υποψήφιοι διδάκτορες ταυτόχρονα εργάζονται, με την ιδιότητα του Ραδιοηλεκτρολόγου ή όχι, και προσμετρώνται στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Β. Εκπαίδευση

Περιλαμβάνονται όσοι εργάζονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής.

Γ. Ελεύθερο επάγγελμα

Περιλαμβάνονται όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (ερευνητές, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.ά.)

Δ. Απασχόληση στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται όσοι απόφοιτοι εργάζονται στην Ελλάδα και δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της κατηγορίας αφορά σε εργαζόμενους με την ιδιότητα του Ραδιοηλεκτρολόγου σε εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικής.

Ε. Απασχοληση στο εξωτερικό: περιλαμβάνονται όσοι εργάζονται στο εξωτερικό. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία εργάζονται σε εταιρείες – φορείς που έχουν άμεση σχέση με την Ηλεκτρονική και τις Τηλεπικοινωνίες.    

Διάγραμμα 3: Κατανομή ανά τομέα απασχόλησης των Ηλεκτρονικών Φυσικών – ΡΗ που αποφοίτησαν από το 2002 έως το 2017

Το γενικό συμπέρασμα που έξάγεται από τα στοιχεία των αποφοίτων της τελευταίας δεκαπενταετίας είναι ότι το 80% εργάζεται με την ιδιότητα του Φυσικού Ραδιοηλεκτρολόγου. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 95% στις κατηγορίες εκτός της εκπαίδευσης.

 

Περίοδος 2012-2017

Από το Διάγραμμα 4 εξάγεται το συμπέρασμα ότι αν εστιάσει κανείς στην τελευταία πενταετία η εικόνα είναι περίπου η ίδια με μόνη διαφοροποίηση την ελάττωση του ποσοστού απασχόλησης στην εκπαίδευση δεδομένης της κατακόρυφης μείωσης των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

Επίσης είναι ενδεικτική η επιλογή αρκετών υποψηφίων (40%) να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή. Από αυτούς πάνω από τους μισούς κάνουν διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό. Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό καθώς δείχνει ότι το επίπεδο κατάρτισης των αποφοίτων είναι ικανό για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία σε ένα νέο και απαιτητικό περιβάλλον.

Διάγραμμα 4: Κατανομή ανά τομέα απασχόλησης των Ηλεκτρονικών Φυσικών – ΡΗ που αποφοίτησαν από το 2012 έως το 2017

Διδακτορικά

Το 43% των αποφοίτων της περιόδου 2002-2017 είναι διδάκτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 5 οι 50 από τους συνολικά 69 διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες εκπονούν ή εκπόνησαν τη διατριβή τους στην Ελλάδα ενώ οι υπόλοιποι 19 συνέχισαν τις σπουδές τους σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Διάγραμμα 5: Κατανομή διδακτορικών διατριβών ανά χώρα εκπόνησης

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι απόφοιτοι Ραδιοηλεκτρολόγοι απορροφώνται από την αγορά εργασίας με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Ο μέσος χρόνος αναμονής από τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) έως την εύρεση εργασίας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ παραμένει μικρός, σε πολλές περιπτώσεις μηδενικός.