1. Γενικές Πληροφορίες

Το ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) λειτουργεί από το 1965. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργεί με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διετές και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής δύο κατευθύνσεις:

α) Ηλεκτρονική και

β) Τηλεπικοινωνίες.

Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Στο ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών, του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων επίσημα από το Ελληνικό κράτος ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Το ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α.

Το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το πρόγραμμα μαθημάτων συμπληρώνεται κάθε χρόνο με ένα πρόγραμμα διαλέξεων εξωτερικών ειδικών επιστημόνων είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις  τεχνολογίας ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνιών.

2. Οργάνωση – Διδάσκοντες

Το ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) διοικείται σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο από τη Συντονιστική Έπιτροπή και τα όργανα διοίκησης του τμήματος Φυσικής. Τη θέση του Διευθυντή Σπουδών του ΠΜΣ κατέχει σήμερα ο Καθηγητής κ. Σπυρίδων Νικολαΐδης.

Το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού φόρτου ανατίθεται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) με άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων έχει αναληφθεί από διακεκριμένους καθηγητές και ερευνητές.

3. Υποδομές – Εξοπλισμός

Στην υπάρχουσα διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή του ΠΜΣ περιλαμβάνονται

  • δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.
  • μία ειδική αίθουσα με σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό (υπολογιστές εφοδιασμένοι με ειδικό λογισμικό, εκτυπωτές, σύνδεση στο διαδίκτυο, κλπ) καθώς και
  • δύο αίθουσες εργαστηρίων με θέσεις εργασίας για όλους τους φοιτητές και με τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό για εκτέλεση εξειδικευμένων εργαστηριακών ασκήσεων.

Η εργαστηριακή και υπολογιστική υποδομή περιλαμβάνει ένα σύνολο διατάξεων σύγχρονου εξοπλισμού Ραδιοεπικοινωνιών, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Ηλεκτρονικής, Μικρο-υπολογιστικών Συστημάτων, Μικροηλεκτρονικής και Συστημάτων Μετρήσεων.

4. Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα

Το πρόγραμμα σπουδών συνδέεται με την ερευνητική διαδικασία, έτσι όπως αυτή ασκείται από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ. Επίσης, με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας δίνεται η δυνατότητα στον/στην φοιτητή/τρια να περάσει από όλα τα στάδια μιας ερευνητικής εργασίας μικρής έκτασης (ενδιάμεση παρουσίαση της προεργασίας – βιβλιογραφικής αναζήτησης, συγγραφή της εργασίας, δημόσια παρουσίαση και εξέτασή της ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής).

Σε αρκετές περιπτώσεις οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν με αμοιβή σε ερευνητικά εργα,  είτε στο πλαίσιο της διπλωματικής τους εργασίας είτε ως ευκαιρία εμβάθυνσης στα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Συχνά μέρος της εργασίας τους καταλήγει σε δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά ή/και συνέδρια.

Το πρόγραμμα μαθημάτων συμπληρώνεται κάθε χρόνο με ένα πρόγραμμα διαλέξεων ειδικών επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με θέματα που σχετίζονται με την έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής στην Ηλεκτρονική και τις Τηλεπικοινωνίες.

5. Αξιολόγηση του ΠΜΣ

Τα μαθήματα και οι διδάσκοντες του ΠΜΣ αξιολογούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΑΠΘ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Ίδρυμα διαδικασίες.

Επίσης, το ΠΜΣ αξιολογείται σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια του Ν. 4009/2011.