Κανονισμός Σπουδών

Κανονισμός Σπουδών 2019  (209 KB)

 

Αίτηση στη Γραμματεία

Με την αίτηση αυτή χορηγείται:

 • Απλό πιστοποιητικό σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος
 • Μεμβράνη Μεταπτυχιακού Διπλώματος (εκδίδεται μία φορά)
 • Παράρτημα Διπλώματος (στα ελληνικά κσι στα αγγλικά)

Οι διπλωματούχοι των ΠΜΣ του Τμήματος πληρώνουν παράβολο αξίας:

 • για κάθε αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13 ευρώ
 • για κάθε πιστοποιητικό (εκτός από το πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση) 6 ευρώ
 • για τη μεμβράνη 32 ευρώ

Μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομίζουν και την απόδειξη είσπραξης της τράπεζας. (Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν το μισό των παραπάνω ποσών).

 • Τα πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση χορηγούνται δωρεάν.
 • Το παράρτημα διπλώματος χορηγείται μία φορά και είναι δωρεάν
 • Τα πιστοποιητικά σπουδών και τα αντϊγραφα μεταπτυχιακού διπλώματος εκδίδονται το πολύ σε 10 μέρες
 • Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές και το κοινό όλες τις εργάσιμες ημέρες 12 μ. – 1 μ.μ.

Τηλέφωνο Γραμματείας: 2310 998550

Έντυπο αίτησης (140ΚΒ)

 

Έναρξη εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ και εκπονείται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία

 • Για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας, απαιτείται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα η συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου αίτησης. Στην αίτηση αναγράφονται
  • ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
  • ο προτεινόμενος επιβλέπων και
  • επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας
 • Το έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή, παραδίδεται στον κ. Δ. Μπάμπα.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από την αίτηση του υποψηφίου ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής. Εάν συντρέχουν επιστημονικοί λόγοι, μπορεί να οριστεί και συνεπιβλέπων/ουσα μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του/της προτεινόμενου/ης επιβλέποντα/ουσας.
 • Η διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ημερολογιακού εξαμήνου.
 • Ο/Η επιβλέπων/ουσα πρέπει κατά τον ορισμό του/της να είναι διδάσκων καθηγητής του ΠΜΣ ενώ ο/η συνεπιβλέπων πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια διδακτικού προσωπικού των ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4485/2017.
 • Εάν η ΜΔΕ δεν ολοκληρωθεί σε δύο (2) ημερολογιακά εξάμηνα ή δεν εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, ο υποψήφιος μπορεί να αιτηθεί στην Συντονιστική Επιτροπή την εκπόνηση νέας ΜΔΕ, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως και τον ανώτατο χρόνο σπουδών του ΠΜΣ.

Έντυπο αίτησης έναρξης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (178ΚΒ)

 

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης της διπλωματικης εργασίας

1. Πριν την εξέταση

 • Η συγγραφή της ΜΔΕ μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Στο κείμενο θα πρέπει να περιλαμβάνονται περιλήψεις στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εφόσον το κείμενο της ΜΔΕ συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο εκτενής περίληψη στα Ελληνικά που να περιγράφει τη μεθοδολογία και τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας. Κατά την τελική κατάθεση της ΜΔΕ, στις πρώτες σελίδες του κειμένου θα πρέπει να αναφέρεται το ίδρυμα, το τμήμα και το ΠΜΣ στο οποίο εκπονήθηκε η ΜΔΕ, ο/η επιβλέπων/ουσα και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής με την ιδιότητά τους και τη βαθμίδα τους.
 • Με την ολοκλήρωση της ΜΔΕ ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αιτείται στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ την συγκρότηση Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο/η επιβλέπων/ουσα και, εφόσον είχε οριστεί, ο/η συνεπιβλέπων/ουσα. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.
 • Στη συνέχεια ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια  παραδίδει το κείμενο της εργασίας στα μέλη της επιτροπής όπως του/της ζητηθεί (έντυπα ή ψηφιακά) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την υποστήριξη και αξιολόγησή της.
 • Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και εγκρίνεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ. Η παρουσίαση είναι δημόσια, ανακοινώνεται τουλάχιστον πριν τρεις (3) ημέρες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ ενημερώνονται όλοι οι διδάσκοντες του ΠΜΣ. Με το πέρας της παρουσίασης το κοινό αποχωρεί και ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια απαντάει στις ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής.  Η παραπάνω διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ώρες. Στη συνέχεια ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια  αποχωρεί και η επιτροπή συνεδριάζει και το κάθε μέλος της βαθμολογεί την ΜΔΕ. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών στρογγυλοποιημένου στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

 

2. Μετά την εξέταση

 1. Κατάθεση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.

Κάθε υποψήφιος/α Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οφειλει πριν την αποφοίτησή του/της να έχει καταθέσει τη Διπλωματική Εργασία του/της σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Σημειώνεται ότι η Γραμματεία ολοκληρώνει τη διαδικασία αποφοίτησης ΜΟΝΟ μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης βεβαίωσης από την Κεντρική Βιβλιοθήκη. Αρα, η βεβαίωση παράδοσης του CD και των συμπληρωμένων εντύπων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη για την αποφοίτηση.

Η διαδικασία περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.lib.auth.gr/node/147/

 

 1. Κατάθεση στη Γραμματεία των ΠΜΣ

Στη Γραμματεία κατατίθενται τα εξής

 1. Περίληψη (το πολύ μια σελίδα Α4) στα ελληνικά και στα αγγλικά με τον τίτλο της εργασίας και το ονοματεπώνυμο του/της συγγραφέα.
  Στην περίπτωση που η διπλωματική εργασία έχει γραφεί στα αγγλικά, τότε η περίληψη στα ελληνικά πρέπει να είναι εκτενής (5 σελίδες)
 2. Αντίγραφο ή το πρωτότυπο της αναρτηθείσας ανακοίνωσης της παρουσίασης, στο οποίο θα φαίνονται η ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος της παρουσίασης
 3. Συμπληρωμένο το Έγγραφο Παράδοσης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. προκειμένου να υπογραφεί και να σφραγιστεί στη Γραμματεία
 4. Βεβαίωση κατάθεσης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (σε δεύτερη φάση).

Επίσης, ένα (1) αντίγραφο του CD που κατατίθεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, κατατίθεται και στον υπεύθυνο του ηλεκτρονικού αρχείου του ΠΜΣ Ρ/Η (Δρ. Δημήτρης Μπάμπας) 

 

Πρακτική Άσκηση – Πληροφορίες

Οι προυποθέσεις αναγνώρισης και ο τρόπος βαθμολόγησης της Πρακτικής Άσκησης καθορίζονται από τη Συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ ή, εφόσον υπάρχουν, από τις αποφάσεις του Τμήματος.

Αναλυτικά για την Πρακτική Άσκηση θα πρέπει:

 1. Να δηλώνεται από τον φοιτητή στη Γραμματεία του ΠΜΣ η πρόθεση για εκτέλεση Πρακτικής Άσκησης και να προσκομίζεται επίσημη επιστολή αποδοχής/πρόσκλησης από τον φορέα απασχόλησης.
 2. Να έχει διάρκεια τουλάχιστον τρεις μήνες (που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 500 ώρες εργασίας). Αυτό θα πιστοποιείται από επίσημη επιστολή ή/και σύμβαση εργασίας από τον επιβλέποντα της πρακτικής, ο οποίος θα οριστεί από τον φορέα απασχόλησης (οργανισμό/εταιρία κλπ) όπου θα εκτελεστεί η πρακτική. Στην επιστολή θα περιγράφεται το αντικείμενο της απασχόλησης και περιληπτικά η εργασία που εκτέλεσε ο  ασκούμενος και θα γίνεται σχετική  αξιολόγηση. Επίσης θα εμφαίνεται ότι η απασχόληση διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του φορέα απασχόλησης (εταιρίας,
  ερευνητικού κέντρου ή συναφούς ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής).
 3. Το αντικείμενο της απασχόλησης θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Αυτό θα κρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.
 4. Με το πέρας της πρακτικής άσκησης, να παραδίδεται εκτεταμένη έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τα πρακτέα του ασκούμενου στην Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, η οποία θα την εξετάσει και αφού λάβει υπόψη της την αξιολόγηση του υπευθύνου της πρακτικής άσκησης από τον φορέα απασχόλησης, θα την βαθμολογήσει και θα αποστείλει τον βαθμό στην Γραμματεία του Τμήματος.
 5. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να εκτελείται στον φορέα απασχόλησης και μέσω έργου μεταξύ ΕΛΚΕ και φορέα απασχόλησης, που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ, όπου εργοδότης του ασκούμενου θα μπορεί να είναι ο ΕΛΚΕ.