ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ηλεκτρονικης Φυσικης (Ραδιοηλεκτρολογιας)

 

 

Αίτηση στη Γραμματεία

Δήλωση έναρξης εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Διαδικασία υποβολής της διπλωματικής εργασίας

 

 

Αίτηση στη Γραμματεία

Με την αίτηση αυτή χορηγείται:

 • Απλό πιστοποιητικό σπουδών

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 • Πιστοποιητικό σπουδών για στρατολογική χρήση

 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Οι διπλωματούχοι των ΠΜΣ του Τμήματος πληρώνουν παράβολο αξίας:

 • για κάθε αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13 ευρώ

 • για κάθε πιστοποιητικό (εκτός από το πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση) 6 ευρώ

στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς που βρίσκεται στο Κτίριο Διοίκησης (Πρυτανεία) του Α.Π.Θ. Μαζί ΅ε την αίτηση πρέπει να προσκομίζουν και την απόδειξη είσπραξης της τράπεζας. (Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν το μισό των παραπάνω ποσών).

Τα πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση χορηγούνται δωρεάν.

Τα πιστοποιητικά σπουδών και τα αντϊγραφα μεταπτυχιακού διπλώματος εκδίδovται το πολύ σε 10 μέρες

Το τηλέφωνο της Γραμματείας των ΠΜΣ είναι: 2310 998550

Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές και το κοινό όλες τις εργάσιμες ημέρες 12 μ. - 1 μ.μ.

Έντυπο αίτησης (115ΚΒ)

Επιστροφή

 

Δήλωση έναρξης εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, "στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι διδάσκοντες του ΠΜΣ ανακοινώνουν θέματα διπλωματικών εργασιών για εκπόνηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπό την επίβλεψή τους.

Η εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) και το μέγιστο τρία (3) διδακτικά εξάμηνα."

Για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας, απαιτείται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα η συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου. Το έντυπο αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή, παραδίδεται στον κ. Δ. Μπάμπα.

Έντυπο δήλωσης έναρξης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (95ΚΒ)

Επιστροφή

 

Διαδικασία υποβολής της διπλωματικής εργασίας

1. Κατάθεση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10580/3-11-2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, κάθε υποψήφιος/α Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα πρέπει πριν την αποφοίτησή του/της να έχει καταθέσει τη Διπλωματική Εργασία του/της σε ηλεκτρονική μορφή στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Σημειώνεται ότι η Γραμματεία ολοκληρώνει τη διαδικασία αποφοίτησης ΜΟΝΟ μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης βεβαίωσης από την Κεντρική Βιβλιοθήκη. Αρα, η βεβαίωση παράδοσης του CD και των συμπληρωμένων εντύπων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη για την αποφοίτηση.

Η διαδικασία περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.lib.auth.gr/node/147/

2. Κατάθεση στη Γραμματεία των ΠΜΣ

Μετά την επιτυχή εξέταση στην Διπλωματική Εργασία, στη Γραμματεία κατατίθενται τα εξής

 1. Περίληψη (το πολύ μια σελίδα Α4) στα ελληνικά και στα αγγλικά με τον τίτλο της εργασίας και το ονοματεπώνυμο του/της συγγραφέα.

  1. Στην περίπτωση που η διπλωματική εργασία έχει γραφεί στα αγγλικά, τότε η περίληψη στα ελληνικά πρέπει να είναι εκτενής (5 σελίδες)

 2. Αντίγραφο ή το πρωτότυπο της αναρτηθείσας ανακοίνωσης της παρουσίασης, στο οποίο θα φαίνονται η ημερομηνία, η ώρα και ο χώρος της παρουσίασης 

 3. Συμπληρωμένο το Έγγραφο Παράδοσης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. προκειμένου να υπογραφεί και να σφραγιστεί στη Γραμματεία

 4. Βεβαίωση κατάθεσης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (σε δεύτερη φάση).

Επίσης, ένα (1) αντίγραφο του CD που κατατίθεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, κατατίθεται και στον υπεύθυνο του ηλεκτρονικού αρχείου του ΠΜΣ Ρ/Η (Δρ. Δημήτρης Μπάμπας) 

 Επιστροφή

 

 

Home ] Up ] Γενικά ] Πρόγραμμα Σπουδών ] Διδάσκοντες ] Φοιτητές - Απόφοιτοι ] Nέα - Συνδέσεις ] [ Χρήσιμα αρχεία ]

Υπεύθυνος σελίδας: Δ. Μπάμπας 
Στείλτε mail στο
babas@auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη σελίδα.
Copyright © 2002 ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)
Τελευταία ενημέρωση: 19-10-2015