ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ηλεκτρονικης Φυσικης (Ραδιοηλεκτρολογιας)

 

 

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών Φοιτητών στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας).

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων φοιτητών είναι 20.

Οι υποψήφιοι όλων των ΠΜΣ πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του εκπαιδευτικού τους προγράμματος και θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον ΕΞΙ (6,0).

Επίσης, γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των φοιτητών είναι τα ακόλουθα:

 

1.   Προπτυχιακές Σπουδές

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών, του εσωτερικού ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων επίσημα από το Ελληνικό κράτος ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)»  είναι:

1. Βαθμός πτυχίου,

2. Χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου,

3. Βαθμοί προπτυχιακών  μαθημάτων σχετικών με το μεταπτυχιακό,

4. Ο βαθμός της σχετικής με το μεταπτυχιακό Πτυχιακής / Διπλωματικής Εργασίας ,

5. Άλλα προσόντα, όπως συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, εργασίες, άλλα  πτυχία.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων των παραπάνω τμημάτων, των οποίων η κατάρτιση στην Ηλεκτρονική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες κρίνεται μη επαρκής με βάση το πρόγραμμα σπουδών τους, γίνονται δεκτές με προϋπόθεση την επιτυχή εξέταση σε  δύο προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Τα μαθήματα αυτά είναι:

α. Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (επιλογής 7ου εξαμήνου) ή/και

β. Θέματα Τηλεπικοινωνιών (επιλογής 8ου εξαμήνου)

Γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Τμημάτων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο άπτεται με αυτό του ΠΜΣ και κατόπιν ειδικών εξετάσεων στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα:

α. Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (επιλογής 7ου εξαμήνου)

β. Ηλεκτρομαγνητισμός (υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)

γ. Θέματα Τηλεπικοινωνιών (επιλογής 8ου εξαμήνου)

Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας (βαθμοί πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

  

2. Αίτηση

Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση καταθέτουν:

  1. 1.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

  2. 2.    Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

  3. 3.    Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).

  4. 4.    Αντίγραφα (σε CD) τυχόν εργασιών (αν υπάρχουν), π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π.

  5. 5.    Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)

  6. 6.  Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ

  7. 7.    Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 1 έως 29/09/2017..

Κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

                        

3.   Μαθήματα Κατεύθυνσης

Για όλους τους υποψήφιους λαμβάνονται υπόψη τα προπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται με το ΠΜΣ και οι επιδόσεις τους σε αυτά, χωρίς να αποκλείεται η υποβολή αίτησης από υποψήφιους που δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σχετικής κατεύθυνσης.

 

4.  Συστατικές Επιστολές

Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο τμήμα δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμούνται συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών / Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Απόφοιτοι του ΑΠΘ αντί των επιστολών προτείνουν τα ονόματα δύο (2) μελών ΔΕΠ τα οποία διατίθενται να τους δώσουν συστατική επιστολή.

 

5.  Ξένη Γλώσσα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.

Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) (ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές) π.χ. First Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ), υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου λεξικού).

 

6.  Εξετάσεις

Οι εξετάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα

ΠΕΜΠΤΗ, 5-10-2017, ώρα 18:00-20:00, στην αίθουσα Α31 (παλαιό κτίριο ΣΘΕ, 1ος όροφος, ανατολική πτέρυγα)  

 

 

Εξέταση στα Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

ΔΕΥΤΕΡΑ, 2-10-2017, ώρα 16:00-18:00, στην αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής, (Γραφείο 24)   (παλαιό κτίριο ΣΘΕ, 4ος όροφος, κεντρικός διάδρομος).

 

Εξέταση στα Θέματα Τηλεπικοινωνιών

ΤΡΙΤΗ, 3-10-2017, ώρα 15:00-17:00, στην αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής, (Γραφείο 24)         (παλαιό κτίριο ΣΘΕ, 4ος όροφος, κεντρικός διάδρομος).

Διευκρινίζεται ότι εισαγωγικές εξετάσεις στην Ηλεκτρονική ή / και στις Τηλεπικοινωνίες γίνονται για τους αποφοίτους των Τμημάτων Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Πολυτεχνικών Σχολών ΜΟΝΟ εάν η κατάρτιση των υποψηφίων σε αυτά τα δύο αντικείμενα κρίνεται μη επαρκής με βάση το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.

 

 

Oι εξετάσεις στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής για τους αποφοίτους Τμημάτων γνωστικού αντικειμένου απτόμενου του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 2/10 – 4/10/2017, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Ηλεκτρονικά Κυκλώματα : ΔΕΥΤΕΡΑ , 2-10-2017, ώρα 16:00-18:00, στην αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής, (Γραφείο 24) (παλαιό κτίριο ΣΘΕ, 4ος όροφος, κεντρικός διάδρομος).  

Θέματα Τηλεπικοινωνιών : ΤΡΙΤΗ, 3-10-2017, ώρα 15:00-17:00, στην αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής, (Γραφείο 24) (παλαιό κτίριο ΣΘΕ, 4ος όροφος, κεντρικός διάδρομος).

Ηλεκτρομαγνητισμός : ΤΕΤΑΡΤΗ, 4-10-2017, ώρα 13:00-15:00, στην αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής, (Γραφείο 24) (παλαιό κτίριο ΣΘΕ, 4ος όροφος, κεντρικός διάδρομος).

 

 

7. Προσωπική συνέντευξη

Όταν το Τμήμα κρίνει ότι δεν έχει επαρκή στοιχεία για να καταλήξει σε απόφαση μπορεί να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α προσωπική συνέντευξη.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Αγγλική Γλώσσα

Μετάφραση μιας περίπου σελίδας αγγλικού κειμένου επιστημονικού ενδιαφέροντος (επιτρέπεται η χρησιμοποίηση έντυπου λεξικού).

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

Συνδεσμολογίες ενίσχυσης σημάτων με  διπολικά transistor επαφής (BJT). Κυκλώματα καθρεπτών, πηγών ρεύματος και τάσεων αναφοράς. Διαφορικός ενισχυτής και σύνδεση ενισχυτικών βαθμίδων σε AC/DC ζεύξη. Ενισχυτικές συνδεσμολογίες με transistor FET.Τελεστικοί ενισχυτές και Κυκλώματα με Τελεστικούς Ενισχυτές    

Θέματα Τηλεπικοινωνιών

Φασματική ανάλυση σημάτων, Συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης (AM, SSB, FM).

Τεχνικές Ψηφιακής διαμόρφωσης. Συστήματα PCM.

 

Ηλεκτρομαγνητισμός

Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Νόμος του Faraday. Συντελεστές αυτεπαγωγής. Ενέργεια μαγνητικού πεδίου. Διάδοση στον ελεύθερο χώρο. Ακτινοβολία. Διάδοση στην ύλη. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και σχετικότητα.

 

Για να "κατεβάσετε" το νέο πρόγραμμα σπουδών κάνετε κλικ εδώ

Για να "κατεβάσετε" την αίτηση κάνετε κλικ εδώ

 

 

Τηλ. Γραμματείας:                        2310 998550

Πληροφορίες για το ΠΜΣ Ρ/Η:  2310 998430

E-mail ΠΜΣ Ρ/Η:                          elecom@physics.auth.gr

Facebook:                                     elecom.auth

 

 

 


Υπεύθυνος σελίδας: Δ. Μπάμπας 
Στείλτε mail στο
babas@auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη σελίδα.
Copyright © 2002 ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)
Τελευταία ενημέρωση: 26-06-2017