ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ηλεκτρονικης Φυσικης (Ραδιοηλεκτρολογιας)

Πρόγραμμα ΣπουδώνΗλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων

Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών


Το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) εφαρμόζεται από το πανεπιστημιακό έτος 2016-2017.
Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής δύο κατευθύνσεις: 

α. Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων (ΗΤΚ) και

β. Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών (ΗΤΤ)

Η κατεύθυνση επιλέγεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την έναρξη φοίτησης στο ΠΜΣ. Η προτεραιότητα επιλογής προκύπτει από την σειρά κατάταξης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ.

Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία με υποχρεωτική παρακολούθηση. Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται 120 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) / ECTS. Η κατανομή κατά κατηγορία μαθημάτων είναι η εξής

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

38 ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

44 ECTS

Μαθήματα επιλογής 6  ECTS

Διπλωματική Εργασία

30 ECTS

Υποχρεωτικό Σεμινάριο

2 ECTS

 

Διάρθρωση του νέου προγράμματος σπουδών

Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (ECTS.: 38)
Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (3Ω)
Συστήματα Τηλεπικοινωνιών (3Ω)
Σήματα & Συστήματα (2Ω)
Ψηφιακά Συστήματα (2Ω)
Δίκτυα Επικοινωνίας & Υπολογιστών (2Ω)
Εργαστήριο Προγραμματισμού Η/Υ & Εφαρμογών Λογισμικού (4Ω)

Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (ECTS.: 44)

Κατεύθυνση ΗΤΤ

Κατεύθυνση ΗΤΚ

Μικροκύματα (2Ω)

Τεχνολογία Ημιαγωγικών Διατάξεων (2Ω)

Κεραίες (3Ω)

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (3Ω)

Δορυφορικές Επικοινωνίες (2Ω)

Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων (2Ω)

Συστ. Ευρυζωνικών Επικοινωνιών (2Ω)

Ενσωματωμένα Συστήματα (2Ω)

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών (4Ω)

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων (4Ω)

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών (4Ω)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων (4Ω)

 

Μαθήματα επιλογής (ECTS.: 6)

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Ηλεκτρονικών & Τηλ/κων Διατάξεων (2Ω)
Διοίκηση & Διαχείριση Επικοινωνιών & Δικτύων (2Ω)
Αισθητήρες & Συστήματα Μετρήσεων (3Ω)
Πρακτική Άσκηση

 

Διπλωματική Εργασία (ECTS: 30)
Η διπλωματική εργασία εκπονείται με την επίβλεψη διδάσκοντα του ΠΜΣ μόνο εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα 45 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
Η διπλωματική εργασία είναι ενιαίο μάθημα 30 μονάδων (ECTS), χωρισμένο σε δύο εξαμηνιαία μέρη, και βαθμολογείται με ένα (ενιαίο) βαθμό είτε στο χειμερινό, είτε στο εαρινό εξάμηνο, για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων.
Στο τέλος του πρώτου μέρους (Γ’ εξάμηνο) ο φοιτητής, έχοντας ολοκληρώσει την βιβλιογραφική αναζήτηση, υποχρεούται να παρουσιάσει το αποτέλεσμα της εργασίας του και το προσχέδιο της εκπόνησής της.
Η διπλωματική εργασία βαθμολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή μετά από δημόσια παρουσίαση σύμφωνα με το νόμο και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ και του Τμήματος Φυσικής. 

 

Υποχρεωτικό Σεμινάριο (ECTS: 2)
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 10 διαλέξεις με το εξής περιεχόμενο: Θέματα διαχείρισης τεχνικών έργων, προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών δαιτριβών, ερευνητικές εργασίες σε επιλεγμένα συνέδρια, γενικά θέματα (βιβλιογραφική αναζήτηση, συγγραφή αναφορών κλπ). Με την πιστοποίηση της παρακολούθησης των διαλέξεων πιστώνεται με τις 2 ECTS (χωρίς βαθμολογία) που είναι απαραίτητες για τη λήψη του ΜΔΕ.

 

Εξέταση - Βαθμολόγηση
Τα μαθήματα βαθμολογούνται με βάση την εργασία των φοιτητών πάνω σε:
1) ασκήσεις στο σπίτι (Homework), 
2) εξετάσεις στο ενδιάμεσο του εξαμήνου (Mid-Term Exam), 
3) βιβλιογραφική εργασία (Term Paper) ή εξέταση στο σπίτι (Take Home Exam) και
4) τελικές εξετάσεις, όπου αυτές κρίνονται από το διδάσκοντα απαραίτητες.
Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 0 έως 10 και ο προβιβάσιμος βαθμός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6. Αν ό φοιτητής αποτύχει σε κάποιο μάθημα, υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα από την αρχή (με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις)
.

Τελικός Βαθμός
Ο βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται από τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας, σταθμισμένης με τον αριθμό των Π.Μ. (ECTS) που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα (η βαθμολογία κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ECTS που αντιστοιχούν σε αυτό και το συνολικό άθροισμα διαιρείται με το σύνολο των 118 ECTS που αντιστοιχούν στα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη του ΜΔΕ πλην των Σεμιναρίων). Ο τελικός βαθμός προκύπτει με ακρίβεια 2 (δύο) δεκαδικών ψηφίων.

Έναρξη ισχύος
Το τροποποιημένο νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) εφαρμόζεται
από το Α’ εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2016-2017.·       

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2015, οι οποίοι λόγω αναστολής σπουδών κατά το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016 δεν παρακολούθησαν και δεν εξετάστηκαν σε κανένα μάθημα του παλαιού προγράμματος σπουδών, εντάσσονται αυτόματα στο νέο πρόγραμμα σπουδών. 

Κατεβάστε το νέο πρόγραμμα σπουδών σε μορφή pdf

 

Home ] Up ] Γενικά ] [ Πρόγραμμα Σπουδών ] Διδάσκοντες ] Φοιτητές - Απόφοιτοι ] Nέα - Συνδέσεις ] Χρήσιμα αρχεία ]


Υπεύθυνος σελίδας: Δ. Μπάμπας 
Στείλτε mail στο
babas@auth.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη σελίδα.
Copyright © 2002 ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)
Τελευταία ενημέρωση: 27-06-2017